Statut

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne.

§1

Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi związek Sejmików Osób Niepełnosprawnych lub związki organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

§2

1. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych działa przy zachowaniu zasad tolerancji,
równouprawnienia i otwartości.
2. Połączenie się w Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych nie narusza samodzielności
poszczególnych organizacji członkowskich.
3. W skład Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych mogą wchodzić Sejmiki Osób
Niepełnosprawnych działające w poszczególnych województwach RP.
4. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych posiada osobowość prawną.
6. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych może być członkiem krajowych i zagranicznych
organizacji.
7. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest koordynatorem działań zrzeszonych w nim
Sejmików Osób Niepełnosprawnych na forum współpracy z sektorem publicznym,
gospodarczym i pozarządowym.
8. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych może używać znaku, odznak, symboli i pieczęci
według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ Krajowego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych.
9. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych samodzielnie określa swoje cele, programy
działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego
działalności.
10. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych dla realizacji zadań prowadzi Biuro na czele
którego stoi Dyrektor Powoływany przez Prezesa Zarządu. Biuro może zatrudniać
pracowników, korzystać z pracy społecznej członków oraz świadczeń wolontariuszy.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.

§3

Celem działania Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jest wspieranie działalności jego organizacji członkowskich, koordynacja ich współpracy i współdziałania, reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady równości szans tej grupy obywateli w społeczeństwie. Reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych w kraju i poza granicami RP.

§4

1. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje swoje cele przez:
a) integrowanie środowisk osób z niepełnosprawnością, w tym grup samopomocy w celu
obrony ich interesów,
b) przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
c) opiniowanie działalności administracji państwowej i samorządowej w zakresie
wykonywania i respektowania prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych,
d) rozpoznawanie i sygnalizowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
e) współpracę z jednostkami organizacyjnymi administracji państwowej, które bezpośrednio
powołane są do rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
f) wspieranie organizacji zrzeszonych w Krajowym Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
w negocjacjach z administracją państwową, samorządami oraz innymi organizacjami
i instytucjami państwowymi i społecznymi,
g) inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących życia
niepełnosprawnych i innych działań na rzecz tej grupy obywateli,
h) tworzenie i zarządzanie systemami i ciałami eksperckimi wspierającymi działalność zarówno Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych jak i jego organizacji członkowskich,
i) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form działalności popularyzatorskiej i medialnej, służących celom organizacji pozarządowych,
j) członkostwo i współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, w celu wypracowania metod działania i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami,
k) inicjowanie i realizację projektów w zakresie działań informacyjnych, poradniczych, doradczych i szkoleniowych, mających na celu promocję i wspieranie kompleksowej edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, sportu, turystyki, ekonomii społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów,

1) prowadzenie w różnych formach działalności kulturalnej i oświatowej, organizowanie seminariów, szkoleń oraz kursów dla członków Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i innych instytucji,
m) integrację oraz profesjonalizację działalności organizacji członkowskich. Pomoc organizacjom członkowskim w wypełnianiu ich zadań statutowych. Działanie na rzecz ich rozwoju m.in. poprzez wzajemną współpracę merytoryczną, organizacyjną i techniczną,
n) podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianej emancypacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością,
2. Działalność statutowa organizacji będzie finansowana przez Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§5

Członkowie Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,

§6

Członkiem zwyczajnym mogą być Sejmiki Osób Niepełnosprawnych lub związki organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie zwyczajni reprezentowani są w Krajowym Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przez swojego upoważnionego przedstawiciela.

§7

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla środowiska osób niepełnosprawnych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie. Członkowie honorowi działający poprzez swe właściwe organy mogą brać udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia mając prawo zabierania głosu w sprawach dotyczących statutowej działalności Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Nie mają jednak prawa głosowania w jakichkolwiek sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia. Przepis § 24 stosuje się odpowiednio.

§8
§9

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych po złożeniu pisemnego wniosku.

§10

Od Uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 30 dni od chwili otrzymania postanowienia o odmowie.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo zgłaszania kandydatur do organów Krajowego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych i uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

§12

Członkowie zwyczajni i honorowi Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do organów Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

§13

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

§14

Członkostwo w Krajowym Sejmiku Osób Niepełnosprawnych ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi na piśmie przez uprawniony organ
organizacji z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia,
2. rozwiązania lub wykreślenia z rejestru organizacji ze skutkiem natychmiastowym,
3. wykluczenia z Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych ze względu na
niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych lub działania na szkodę
Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd w
formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej. Od uchwały Zarządu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Termin do złożenia odwołania wynosi 30
dni od otrzymania uchwały o wykluczeniu. Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie
członkostwa w Krajowym Sejmiku Osób Niepełnosprawnych do najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
4. Zapisy punktów 1-3 stosuje się odpowiednio do członków honorowych.

ROZDZIAŁ IV
Władze Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

§15

Władzami Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§16

Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym.

§17

Kadencja wspólna wybieralnych władz trwa 6 lat.

§18

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowi inaczej. W przypadku równości głosów w głosowaniu tajnym poczytuje się uchwałę za niepodjętą.

§19

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w trakcie trwania kadencji uzupełnić swój skład w liczbie nie większej niż o 1/3.

§20

Funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej nie można łączyć.
Walne Zgromadzenie

§21

Walne Zgromadzenie może być:
a) zwyczajne
b) nadzwyczajne

§22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. O terminie i porządku Walnego Zgromadzenia członkowie Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych informowani są co najmniej 21 dni przed jego odbyciem.

§23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członkowie Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych informowani są co najmniej 14 dni przed jego odbyciem. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§24

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje się pocztą, pocztą elektroniczną lub poprzez gońca albo przy wykorzystaniu przedsiębiorstwa kurierskiego co każdorazowo ustala Zarząd lub Komisja Rewizyjna mając na uwadze sposób zapewniający skuteczne poinformowanie członków Walnego Zgromadzenia.

§25

W Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym uczestniczą członkowie zwyczajni Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli. Każdy członek zwyczajny ma prawo tylko do jednego głosu.

§26

W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym występują członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkowie honorowi, zaproszeni członkowie zespołów doradczych, pracownicy biura oraz zaproszeni goście.

§27

Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie ze Statutem, jego obrady i uchwały są prawomocne bez względu na ilość reprezentowanych członków zwyczajnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian. Zmiany Statutu muszą być dokonane
większością 2/3 głosów reprezentowanych członków zwyczajnych,
2. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. uchwalanie kierunków działania, planu finansowego lub budżetu Krajowego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych,
4. uchwalanie stanowisk w sprawach o kluczowym znaczeniu dla Krajowego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych
5. wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8. uchwalanie rocznych założeń budżetowych na wniosek Zarządu,
9. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Krajowego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych,
10. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§29

Walne Zgromadzenie pracuje na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu obrad. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany na początku obrad. Do momentu wyboru przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.

§30

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

§31

Z obrad Walnego zgromadzenia sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wybranego przez zebranie protokolanta.
Zarząd

§32

Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów. W akcie wyboru dokonuje się jednocześnie powołania na stanowisko Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 6 lat. Odwoływanie w trakcie kadencji i ponowny wybór są dopuszczalne.

§33

Prezes jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu.

§34

Posiedzenia całego Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§35

Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym na swój wniosek.

§36

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie zespołów doradczych i goście.

§37

Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala Regulamin Zarządu przyjęty przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§38

Regulamin może określać pisemny tryb przyjmowania uchwał Zarządu bez zwoływania posiedzenia.

§39

Do kompetencji Zarządu należą:

1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności
Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie planów działalności Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
3. reprezentowanie Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na zewnątrz i działanie
w jego interesie,
4. kierowanie działalnością bieżącą, zgodnie z postanowieniami Statutu,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami,
6. przyjmowanie i skreślanie członków,
7. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,
8. przygotowanie i składanie corocznych sprawozdań z całokształtu działalności
i wykonania budżetu na Walnym Zgromadzeniu,
9. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach
o istotnym znaczeniu dla Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i jego członków,
10. opracowanie rocznego planu finansowego,
11. składanie oświadczeń woli w imieniu Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
12. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej i komisji eksperckich,
13. podejmowanie decyzji o wstępowaniu do organizacji krajowych i zagranicznych
o podobnych celach statutowych oraz tworzeniu innych podobnych organizacji.

§40

Zarząd może powołać komisje eksperckie w celu:
1. opiniowania projektów programu działania,
2. opracowywania specjalistycznych projektów,
3. konsultowania i opracowywania innych spraw związanych z działalnością Krajowego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

§41

Zarząd może powoływać Radę Programową o kompetencjach doradczych.

§42

Rada Programowa doradza Zarządowi Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Członkowie Rady Programowej opiniują stanowiska i dokumenty Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych o istotnym znaczeniu merytorycznym i publicznym.
Komisja Rewizyjna

§43

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, niepodlegającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Zarządu. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 6 lat.

§44

Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

§45

Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działalności Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, a w szczególności gospodarki finansowej.

§46

Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występuje z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu a także występuje z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi działalności statutowej i gospodarki finansowej.

§47

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a) członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza

§48

Majątek Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych stanowią nabyte w dowolnej, prawnie akceptowanej drodze nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze. Na fundusze Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych składają się :
1. składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie,
2. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
3. dochody z działalności gospodarczej,
4. darowizny, zapisy i spadki.
5. dotacje, w tym z budżetu centralnego i samorządowego.

§49

1. Krajowy Sejmik Osób Niepełnosprawnych może prowadzić działalność gospodarczą
zgodnie z obowiązującymi przepisami dla uzyskania dodatkowych środków na realizację
celów statutowych Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między członków Krajowego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych.

§50

Oświadczenia woli w imieniu Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w tym także w zakresie udzielania pełnomocnictw wymaga podpisu Prezesa samodzielnie lub współdziałania i podpisów dwóch Wiceprezesów.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

§51

Zmiana Statutu i rozwiązanie Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, do podjęcia której wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków zwyczajnych. W razie braku w/w quo rum, Zarządu zwołuje w ciągu dwóch tygodni drugie Walne Zgromadzenie, którego obrady są prawomocne bez względu na liczbę reprezentantów. W zawiadomieniu o Zgromadzeniu należy szczególnie zwrócić na ten fakt uwagę. W obu przypadkach do przyjęcia wniosku wymagana jest większość 2/3 głosów.

§52

W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie jego majątku i powoła Komisję Likwidacyjną oraz zdecyduje, na jaki cel społeczny i dla jakich organizacji o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zostanie przekazany majątek Krajowego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.